PROCÉS PER A L’ELABORACIÓ DE MEMÒRIES DE SOSTENIBILITAT

Elaboració de l’Estat d’Informació no Finançera / EINF

Requeriment legal per l’elaboració de memòries de sostenibilitat EINF per a empreses de més de 250 treballador/es amb més de 40 milions € de facturació i/o 20 milions € en actius.
Compliment de la Llei 11/2018 en matèria d’informació no finançera i diversitat en base a la metodologia GRI STANDARDS.

Contacta'ns

ESTABLIMENT D’UN PLA DE SOSTENIBILITAT CONJUNT EN QUATRE FASES

Fase 1

ESTUDI DE MATERIALITAT

 • Anàlisi dels requeriments de informació no finançera.
 • Definició de l’abast i principis de contingut i qualitat de la memòria.
 • Participació dels grups d’interès.
 • Selecció d’indicadors.

Fase 2

REDACCIÓ

 • Pla de treball per a la recopilació i anàlisi de la nformació.
 • Acompanyament per a la recopilació de la informació.
 • Eines de gestió i càlcul per a l’anàlisi de la informació.
 • Redacció de textos.
 • Revisions parcials i totals del document.

Fase 3

DISSENY I MAQUETACIÓ

 • Proposta de format i disseny de la memòria.
 • Maquetació.
 • Resum infogràfic.
 • Proposta de disseny per l’adaptació al web corporatiu.

Fase 4

ACOMPANYAMENT*

 • Acompanyament expert en la verificació de la memòria.
 • Suport en la resolució d’oportunitats de millora detectades per l’equip auditor.

*Opcional

MATERIALS CORPORATIUS/RESULTATS

 • Estudi de materialitat
 • Memòria de sostenibilitat
 • Resum executiu infogràfic

 

BENEFICIS PER A L’ORGANITZACIÓ

 • Millora de la comprensió de riscos i oportunitats.
 • Comunicació de informació relacionada amb la sostenibilitat dirigida als grups d’interès.
 • Millora de la relació amb els grups d’interès, tant interns com externs, i de la comprensió dels seus interessos.
 • Posicionament en el mercat com empresa compromesa amb la Responsabilitat Social Corporativa i la Sostenibilitat.
 • Millora de la reputació, generació de confiança i respecte.
 • Revisió i articulació de les activitats relacionades amb els diversos àmbits de la RSC i dels seus indicadors.
Contacta'ns
Descarregar informació

Altres serveis de l’àmbit de la responsabilitat social corporativa i sostenibilitat per a la teva empresa / entitat.