Serveis empreses / entitats

icono

Memòries de sostenibilitat i informació no financera

Ajudem a donar compliment amb els nous requeriments de la llei 11/2018 d’informació no financera i diversitat. És important fer les coses bé, i també ho és poder comunicar-les.

Ajudem a desenvolupar i seguir els indicadors de sostenibilitat i a elaborar els informes i memòries.

Tenim experiència en la realització de memòries seguint les recomanacions del GRI i en incorporar conceptes de responsabilitat social en les memòries empresarials.

Verificació de memòries de sostenibilitat i informació no financera en base a metodologia GRI i criteris de la nova llei 11/2018.

+ info
icono

Sistema de Gestió Ètic

Aquelles empreses o organitzacions que volen destacar en la seva RSC poden dissenyar i implementar un sistema de gestió ètica, que cobreix tots els àmbits de la RSC i que poden interessar o estar relacionats amb els principals grups d’interès.

Aquest sistema es pot dissenyar d’acord amb una norma reconeguda que permetrà a l’organització aconseguir la corresponent certificació, com la SGE21, SA8000 o IQNet SR10.

Realitzem la diagnosi prèvia per dissenyar un pla d’acció a mesura de l’organització per poder implementar el sistema de gestió ètica d’acord amb la norma escollida.

Assessorem l’organització en la implementació del seu pla d’acció i realitzem l’auditoria interna, prèvia a la certificació.

+ info
icono

Certificats i auditories internes

Per aquelles empreses i organitzacions que vulguin implementar i/o certificar-se en algun dels diferents sistemes de gestió ètics (SGE21, SA8000, ISO26000, efr, IQNet SR10) i sistemes ambientals (ISO 14001, EMAS) els ajudem en el disseny i la seva implementació.

Equip d’auditoria qualificat per a la verificació de la certificació de les normes RSC: SA8000 i SGE21 en col·laboració amb les certificadores acreditades a Espanya: SGS i TÜV Rheinland.

+ info
icono

Plans d'Igualtat i Diversitat

Assessorament i realització de diagnòstics, plans d’igualtat i la seva implementació, recalcant les accions realitzades, els indicadors de seguiment i els objectius de millora.

Acompanyament en el procés d’inscripció en el registre d’empreses amb plans d’igualtat autonòmics i estatals, sol·licitud del Distintiu d’Igualtat.

+ info
icono

Voluntariat i acció social

Acompanyem a les empreses en la realització de diferents activitats de voluntariat corporatiu, assessorant-les sobre les diferents opcions i posant-les en contacte amb les organitzacions que millor s’alineïn amb els objectius empresarials.

+ info
icono

Formació

Formació in-company per al equip directiu o per a la plantilla.

Cursos dissenyats a mesura per a cada organització o cursos ja definits sobre els àmbits específics de la Responsabilitat Social, com cursos introductoris a la RSC o cursos sobre conciliació o igualtat de gèneres, per exemple.

Cursos on-line per a persones ocupades via el nostre Campus Virtual (vegeu apartat d’Academia RSC).

+ info
icono

Assessoria estratègica i plans de RSC

Realització de diagnòstics de RSC per conèixer i afavorir aquelles pràctiques socialment responsables que les empreses i organitzacions realitzen, així com identificar opcions de millora.

Ajudem a establir el marc estratègic i el pla d’acció sobre com implementar la RSC en empreses i organitzacions, cercant la creació de valor afegit i alineant estratègia RSC amb l’estratègia i objectius globals de l’organització.

+ info
icono

Corporate Compliance

Assessorament en el compliment normatiu per part dels equips directius per no incórrer en responsabilitats penals.

Anàlisi de riscos en relació amb el compliment normatiu, diagnòstics detallats dels mecanismes de prevenció i correcció actuals i disseny de plans d’acció amb protocols i accions concretes per manejar aquests riscos i no incórrer en responsabilitats penals.

+ info
icono

Acompanyament i implementació de projectes

Gestió de projectes en tots els àmbits de la RSC i execució dels mateixos.

Assessorament a l’organització durant la implementació dels projectes de RSC.

+ info
icono

Cadena de subministraments

Codis ètics per a proveïdors.

Reglaments de transparència i de contratació.

Auditoria social de proveïdores en base a norma SEDEX.

+ info
icono

Comunicació en RSC i organització d'esdeveniments

Comunicació de projectes o de bones pràctiques en RSC a grups d’interès específics, com clients, inversors o mitjan de comunicació.

Disseny gràfic especialitzat en RSC per il·lustrar publicacions, maquetar plans d’acció o dissenyar infografíes.

Realització de vídeos corporatius en temes relacionats amb la RSC.

Creació de webs corporatives per informar de resultats anuals, polítiques de RSC o bones pràctiques.

+ info
icono

Altres

Podem dissenyar i implementar qualsevol projecte relacionat amb la RSC i la Sostenibilitat, ja sigui en un àmbit específic (ambiental, social, laboral, econòmic o de bon govern) o bé transversal, que afecti diversos àmbits o l’organització en el seu conjunt.

+ info