PLANS LOCALS DE RSC

Diagnòstics i plans Territoris Socialment Responsables (TSR) alineats amb els ODS

Un municipi socialment responsable és aquell que incorpora la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de manera pro-activa i transversal en la seva activitat, en les seves vessants econòmica, social i ambiental.

El fet d’ésser un municipi socialment responsable implica adoptar estratègies i línies d’actuació concretes per a la incorporació d’aspectes d’RSC en la gestió organitzativa municipal i, d’altra banda, promocionar i contribuir al desenvolupament sostenible entre la resta d’agents del territori.

En aquest sentit, l’elaboració d’un Pla Municipal d’RSC ajudarà a definir, tant a nivell intern com extern, els Eixos RS, les línies estratègiques i les mesures que l’Ajuntament pot impulsar per avançar en la gestió de la Responsabilitat Social del municipi alineats amb l’estratègia global impulsada per l’ONU i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030.

Contacta'ns

El pla es podria estructurar en base als següents eixos RS

buen gobierno

Bon Govern i Ètica

estrategia y prestación de servicios

Estratègia i Prestació de serveis

transparencia

Transparència

compra pública responsable

Compra Pública Responsable

infraestructuras: urbanismo y mobilidad

Infraestructures:
Urbanisme i Mobilitat

empleo

Ocupació

medio ambiente

Medi Ambient

sociedad

Societat

dialogo y comunicación con los grupos de interés

Diàleg i Comunicació amb els Grups d’Interès

territorio socialmente responsable

Territori Socialment Responsable

METODOLOGIA I FASES DE TREBALL

planes locales de RSC

FASE 1: Diagnòstic
FASE 2: Proposta de les línies de treball en cada un dels Eixos RS
FASE 3: Grups interns de treball
FASE 4: Redacció de el Pla Municipal d’RSC alineats amb els ODS

Contacta'ns
descarregar

Altres serveis de l’àmbit de la responsabilitat social corporativa i sostenibilitat per a l’Administració Pública.