La responsabilitat social en les pimes: oportunitats i beneficis

En moltes ocasions hem sentit a dir que la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un concepte orientat a les grans empreses, i que a les pimes els hi queda gran. Òbviament, les persones que pensen o diuen aquesta afirmació demostren un gran desconeixement del concepte de l’RSC, de les possibilitats de la seva implementació i els beneficis que els hi genera, a les pimes, a la societat i al planeta.

Què és la Responsabilitat Social Corporativa?

Segons la definició de la Comissió Europea, al seu “Llibre Verd: fomentar un marc europeu per la responsabilitat social de les empreses” l’RSC és:”…la integració voluntària, per part de les empreses de les preocupacions socials i ambientals a les seves operacions comercials i en les relacions amb els seus interlocutors”…”Ser socialment responsable no significa complir plenament amb les obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà del seu compliment invertint més en capital humà, l’entorn i les relacions amb els seus interlocutors”. En definitiva, ser una empresa socialment responsable significa tenir en compte les necessitats i expectatives dels teus grups d’interès (treballadors, clients, consumidors, proveïdors, comunitat local, medi ambient…) i incorporar-les a l’estratègia i a la gestió de l’empresa.

En aquest sentit, l’RSC per les pimes és una qüestió de responsabilitat, perquè representen una part molt important del teixit empresarial mundial. Concretament, segons dades del Banc Mundial, les pimes representen més del 90% del teixit empresarial mundial i estan al capdavant de l’aportació del PIB global, generant més del 50% de l’ocupació. Pel que fa a Espanya, segons les dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, el 99,9% de les empreses són pimes, generen el 66% dels llocs de treball i contribueixen al voltant del 62% del PIB.

Beneficis d’integrar l’RSC a les pimes

Però al mateix temps, la Responsabilitat Social per a les pimes representa l’oportunitat d’aconseguir una sèrie de beneficis, entre els quals destaquen:

 • Millora la gestió de riscos financers i no financers.
 • Anticipació a noves obligacions legals.
 • Fomenta la creativitat i la capacitat d’innovació.
 • Millora la capacitat d’atraure i retenir talent.
 • Augmenta la productivitat i la competitivitat.
 • Millora l’atracció d’inversors.
 • Redueix despeses per l’ús més eficient de recursos, subministraments, maquinària, etc.
 • Millora la imatge corporativa i el reconeixement públic.

Per aconseguir aquests beneficis, les pimes han d’integrar l’RSC a la seva estratègia i a les seves activitats diàries, mitjançant la implementació d’accions socialment responsables en els diferents àmbits de la Responsabilitat Social (Bon govern, econòmic, laboral, social i ambiental).

Bones pràctiques en RSC

A continuació es mostren una sèrie d’empreses i les seves bones pràctiques d’RSC més rellevants:

Mutua de propietarios: organització del sector de les assegurances, especialista en la protecció i la cura de llars, edificis i propietats. L’empresa ha implementat diverses bones pràctiques, entre les quals destaquen:

 • L’empresa va participar en el Programa Empreses Responsables de Barcelona que impulsa Barcelona Activa i gestiona Ingeniería Social, on va elaborar un Pla d’Acció d’RSC.
 • L’entitat disposa del distintiu de l’Etiqueta Responsable.
 • L’organització elabora la memòria d’RSC amb una periodicitat bianual.
 • L’empresa fomenta la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores, oferint flexibilitat horària d’entrada i sortida, fomentant el teletreball, i opció de jornada reduïda a persones amb fills, entre altres.
 • A més, organitza diferents accions de col·laboració amb entitats socials i ONGs.

Enginyeria Emser: empresa del sector de les telecomunicacions, l’enginyeria industrial i el desenvolupament d’Apps i software per empreses: Ha implementat diferents bones pràctiques, entre les quals destaquen:

Estabanell y Pahisa: empresa del sector de la distribució, subministrament i la generació d’energia elèctrica, ofereix un servei de proximitat i qualitat, i que a més, aposta per la inversió en projectes d’energia renovable a diferents països d’Amèrica Llatina. Entre les seves pràctiques socialment responsables destaquen:

 • L’empresa va participar al Programa Empreses Responsables de Barcelona que impulsa Barcelona Activa i gestiona Ingeniería Social, on va elaborar un Pla d’Acció d’RSC.
 • Per a cada nova instal·lació realitza un estudi d’impacte ambiental i assegura un correcte manteniment del sotabosc de les seves línies elèctriques.
 • Participa en la difusió de la cultura patrocinant diferents entitats com l’Orquestra de la Cambra de Granollers o el Teatre Auditori de Granollers, entre altres.
 • I al mateix temps, impulsa la pràctica de l’esport entre els més petits col·laborant amb les categories infantils del Club Balonmano Granollers o el Club Granollers Esportiu de Basquet.
 • A més, participen a diversos projectes innovadors, com “Estabanell:mobilitat” iniciativa per oferir punts de càrrega per a vehicles elèctrics, o altres projectes europeus relacionats amb energia verda i desenvolupament del món rural.

OMPLIM: empresa que gestiona la promoció d’edificis d’habitatges en règim de lloguer o venda amb inversors d’impacte i societats sense ànim de lucre, per a usuaris sensibilitzats amb l’economia circular, l’acció social, la responsabilitat empresarial que volen viure en edificis innovadors i energèticament eficients. Algunes de les seves pràctiques socialment responsables més rellevants són:

La RSC és per a tot tipus d’empreses

Com es pot veure amb aquests exemples, l’RSC no és un model de gestió orientat a les grans empreses o al “greenwashing”, tot el contrari. L’RSC és un model de gestió empresarial que s’adapta a qualsevol tipus d’empresa o organització, i que representa una oportunitat per a les pimes de millorar processos i procediments, ser més productives i competitives, i en definitiva ser més sostenibles econòmicament, socialment i ambientalment.

 

Un moment clau per a que les pimes integrin l’RSC.

L’equip d’Ingeniería Social, amb una experiència de més de 12 anys treballant per al desenvolupament sostenible, ens oferim per acompanyar les pimes a incorporar criteris socials i medi ambientals en les seves polítiques i així, entre totes, aprofitar per a fer d’aquest moment històric una oportunitat real per a construir un nou món més just, igualitari i sostenible.

Share