7 iniciatives per acabar amb les discriminacions LGTBI al lloc de treball

Les empreses socialment responsables i la composició de les seves plantilles han de ser un reflex de la societat des de la inclusió, la diversitat i la igualtat.

LGTBIfòbia al lloc de treball

La societat espanyola és considerada una de les més obertes i tolerants de la Unió Europea. No obstant, la realitat ens mostra que segueixen existit molts estigmes que generen discriminacions cap a les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

Un dels àmbits on aquesta discriminació impacta amb més força és el mercat de treball. Ho observem a través de de diferents dades de l’estudi “La Diversidad LGBT en el contexto laboral en España”:

 • El 60% de les persones LGTBI oculten la seva orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere al seu lloc de treball per por a rebre un tracte discriminatori.
 • El 86% de les persones LGTBI ha patit comentaris homòfobs, transfobs i bifòbics al lloc de treball.
 • El 20% de les persones LGTBI consideren que no existeix igualtat d’oportunitats laborals per elles a les seves empreses.
 • Pel que fa a la inclusió en el món laboral, un 13% de les persones LGTBI s’han sentit discriminades a l’hora de buscar feina. Si posem el focus en les persones trans, són les que pateixen més prejudicis i ho veiem reflectit en les dades que ens diuen que el 80% de les persones trans no tenen feina.

Quin paper tenen les empreses en la lluita contra les discriminacions?

 La gestió de la diversitat LGTBI a les empreses és una pràctica que està implícita en la Responsabilitat Social Corporativa i la ètica empresarial. Les empreses socialment responsables han d’estar compromeses amb la consecució de la igualtat i el respecte a la diversitat i als drets de les persones LGTBI.

Les persones LGTBI experimenten diferents discriminacions al lloc de treball per motiu de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere. En aquest context, és imprescindible que les empreses apliquin una gestió de la diversitat de manera global però des de les especificitats de cada col·lectiu, ja que les necessitats de cadascun d’ells són diferents.

Quins beneficis suposa la gestió de la diversitat a les empreses?

La correcta gestió d’equips i espais de treball a través de la diversitat tindrà un impacte positiu en l’empresa que es veurà reflectit en un seguit de beneficis:

 • Atracció i retenció de talent.
 • Creació d’equips de treball diversos que aportaran idees innovadores.
 • Millora dels resultats de les persones LGTBI de l’empresa.
 • Millora dels resultats del treball en equip a la organització.
 • Atracció de consumidors/es responsables.
 • Increment de vendes i beneficis.
 • Millora de la imatge corporativa.
 • Defensa i respecte als Drets Humans.

Quines mesures es poden impulsar des de les empreses?

Per poder tirar endavant el compromís de les organitzacions amb una gestió responsable des de la diversitat de la plantilla, les empreses poden desplegar un seguit de mesures:

 • Mesures de prevenció que incloguin sensibilització i formació a les plantilles en matèria de diversitat LGTBI.
 • Realització d’enquestes de clima laboral per valorar la realitat de l’empresa respecte la gestió de la diversitat LGTBI a través de la percepció de les persones treballadores.
 • Revisar i modificar la normativa interna de l’organització per tal d’assegurar la inclusió i protecció dels drets de les persones LGTBI
 • Elaborar un Business case per fer una estimació de l’impacte que té o tindria l’aplicació de bones pràctiques en gestió de diversitat LGTBI a l’organització
 • Crear un Pla de diversitat LGTBI que estableixi el full de ruta per tal d’implementar i fer seguiment de les accions necessàries per gestionar la diversitat LGTBI a l’organització.
 • Elaborar un Protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament sexual, per raó de gènere, orientació sexual i/o identitat de gènere.
 • Disposar d’una Guia de comunicació inclusiva que promogui un ús el llenguatge inclusiu i divers a l’organització.
 • Elaborar un Pla de comunicació externa que tingui en compte i sigui inclusiu amb la diversitat.

La importància de treballar per fomentar la Igualtat i la Diversitat

Per a aconseguir una societat diversa i igualitària s’ha de fer un treball actiu des de les organitzacions. Les empreses no son alienes a la societat i les composicions de les plantilles han de ser un reflex d’aquesta.

Por aquest motiu, des del Departament d’Igualtat i Diversitat d’Ingeniería Social acompanyem les organitzacions per a desenvolupar els seus plans d’acció que els ajudin a fomentar la igualtat d’oportunitats i l lluita contra qualsevol tipus de discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere i així contribuir a la consecució de l’ODS 10.

Share