Retenció i captació de talent, un dels beneficis de l’RSC

Talent: especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida per a certes coses.

Aquesta seria la definició que trobem als diccionaris de la paraula “talent”. Si la traslladem a l’àmbit empresarial i al context econòmic i social actual, inclouríem també la flexibilitat i  la capacitat per aprendre noves competències i transferir-les, aconseguint un impacte positiu en l’entorn de l’organització.

Actualment, les empreses desenvolupen les seves activitats en uns mercats globalitzats, cada vegada més competitius i canviants. En aquest context, la retenció i captació de talent esdevé un repte, i al mateix temps, un objectiu. Les persones han deixat de ser un recurs, un cost, per passar a ser un actiu, un actiu intangible que forma part del seu capital, el capital humà.

“El capital humà i el talent de les persones treballadores és un dels actius intangibles més importants de les empreses”

Les empreses competeixen entre elles també per atraure i captar el talent, i ho fan incorporant en la seva estratègia i gestió socialment responsable, mesures que situen a les persones treballadores en el centre de l’organització. Un clar exemple d’això és el “Best workplaces”, rànquing que cada any avalua i premia a les empreses que es consideren “els millors llocs on treballar”.

Punts clau per atraure i captar talent

Disposar d’un propòsit, o una missió, visió i uns valors clars que incorporin el compromís de l’empresa amb una gestió socialment responsable i impulsar una estratègia de gestió del capital humà que situï a les persones al centre de l’organització, implementant mesures concretes en els següents àmbits:

Fomentar de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

És un dels aspectes més demandats per les persones treballadores, en els que s’inclouen, per exemple:

 • Permetre la flexibilitat horària d’entrada i sortida a la jornada laboral.
 • Oferir facilitats per la cura de persones dependents i/o fills.
 • Impulsar el teletreball i la desconnexió digital.
 • Fomentar la corresponsabilitat familiar i el suport a persones dependents.

Oferir formació, capacitació i desenvolupament professional de manera contínua.

 • Oferir Plans de formació específica i no específica personalitzats, que incorporin la capacitació en “soft skills”.
 • Establir Plans de Carrera a mida, segons les necessitats i inquietuds individuals de cada persona treballadora, fomentant les promocions internes.

Fomentar la igualtat de gènere i la diversitat dels equips de treball.

 • Impulsar Plans d’igualtat i diversitat.
 • Establir Protocols de prevenció d’assetjament sexual i per raó de gènere.

Fomentar la comunicació interna i la participació de les persones treballadores.

 • Gestionar la comunicació interna de manera proactiva i transparent.
 • Impulsar l’autogestió i l’empoderament.

Implementar Polítiques de benestar laboral.

 • Realitzar enquestes de clima laboral i riscos psicosocials, i emprendre mesures per millorar aquests aspectes de manera contínua.
 • Implementar mesures de prevenció de riscos laborals i seguretat en el lloc de treball.
 • Fomentar hàbits de vida saludable. Impulsant la pràctica de l’esport, fomentant una alimentació sana i oferint suport en la reducció de mals hàbits (tabaquisme, etc.).
 • Oferir altres beneficis socials, com ara, serveis de fisioteràpia, suport psicològic, coaching, etc.

Oferir unes retribucions econòmiques competitives

 • Oferir unes retribucions econòmiques que se situïn al voltant de la mitjana que ofereixen les empreses del mateix sector.

Desenvolupar una estratègia de gestió sostenible de l’àmbit ambiental i social.

 • A l’hora d’escollir una empresa o una altra, el talent, sobretot el talent “millenniall”, sovint es decanta per aquelles organitzacions que són conscients dels reptes ambientals i socials que afronten el planeta i la societat en general, i hi dediquen esforços per ajudar a solucionar-los.

Establir uns procediments i processos de reporting i comunicació interna i externa efectius i transparents

 • Implementar un sistema de reporting i comunicació que ajudin a les empreses a fer arribar informació rellevant a les persones treballadores i a les futures candidates.

Es poden trobar exemples de bones pràctiques dirigides a les persones treballadores, que ajuden a retenir i captar talent a la plataforma “COMparte” de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial.

Beneficis de situar les persones al centre de les organitzacions

Mitjançant la implementació d’aquestes mesures per retenir i captar el talent, que situen a les persones al centre de les organitzacions socialment responsables, les empreses obtindran una sèrie de beneficis, entre altres:

 • Evidentment, millora en la capacitat de retenció i captació de talent.
 • Reducció dels costos de rotació de personal.
 • Millora del clima laboral.
 • Millora de la capacitat d’adaptació al context econòmic i social canviant.
 • Impuls de la creativitat i la innovació, que comporta una millor disposició d’accedir a nous nínxols de mercat, i d’atraure nous consumidors.
 • Reducció de l’absentisme.
 • Augment de la productivitat i la competitivitat.
 • Atracció d’inversions socialment responsables.

En resum, el talent és un bé escàs i molt valuós, i les empreses que gestionen la seva RSC de manera excel·lent, es troben en millor disposició, d’atraure’l i retenir-lo.

 

UN MOMENT CLAU PER INTEGRAR L’RSC

L’equip d’Ingeniería Social, amb una experiència de més de 12 anys treballant per al desenvolupament sostenible, ens oferim per acompanyar les organitzacions a incorporar estratègies i accions socialment responsables que les ajudin en aquest repte que és la retenció i captació del talent.

Share