Més empreses obligades a publicar informes sobre la seva gestió sostenible

Segons la nova ‘Llei d’informació no financera i diversitat’ (Ley 11/2018), aprovada aquest desembre, moltes empreses que fins ara no hi estaven obligades ara hauran de presentar una Memòria o Informe Anual detallant aspectes ambientals, socials i de bon govern, així como el model de negoci i els principals indicadors, entre altres. Aquests són els aspectes recollits en una Memòria de Sostenibilitat o de Responsabilitat Social Corporativa.

Les societats o grups que estan obligats a presentar aquesta Memòria son els que:

  1. Tinguin un nombre mitjà de persones empleades superior a 500.
  2. Tinguin la consideració d’entitats d’interès públic.
  3. Reuneixin, a nivell individual o consolidat, durant els dos últims exercicis, al menys dues de les circumstàncies següents:

(i) Que el total de les partides de l’actiu sigui superior a 20 M€.
(ii) Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 40 M€.
(iii) Que el nombre mitjà de persones empleades durant l’exercici sigui superior a 250.

Per conèixer més detalls de la nova llei i rebre informació sobre com elaborar una Memòria de Sostenibilitat per complir amb la nova normativa, pots assistir a una sessió informativa gratuïta, que Ingeniería Social organitzarà el dilluns 28 de gener a les 13h a les seves oficines de Rambla Catalunya, 71 (Barcelona), prèvia inscripció a través del següent enllaç:

Inscriure-T’hi